Комунальний заклад"СЗШ №42" Кам'янської міської ради

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

М/о класних керівників

 

МЕТОДИЧНЕ ОБ ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

Аналіз роботи

методичного  об’єднання  класних  керівників

за 2017-2018 навчальний рік

 

Для ефективної реалізації виховного процесу в школі організовано роботу  методичного об’єднання класних керівників, на засіданнях якого розглядаються актуальні питання виховної роботи. Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширен­ню їхнього світогляду, допома­гає отримати необхідні знання для втілення інноваційних осо­бистісно- зорієнтованих вихов­них технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтер­активних методик у виховний процес.

Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах: виховати громадянина-патріота, формувати громадянську активність дітей та підлітків, які люблять свій на­род, Україну, готові самовідда­но захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, де­мократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціально­го середовища.   

В основу навчально-виховного процесу школи покладена виховна проблема   «Створення цілісної моделі виховної системи  на основі національних та загальнолюдських цінностей; формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал».

Виховна робота класних керівників планується на основі  Законів України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенції про права дитини»,  «Концепції громадянського виховання», «Національної доктрини розвитку освіти», «Декларації прав дитини», «Концепції національно-патріотичного виховання»,  наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Вся робота класного керівника спрямована на формування загальнокультурних і національних цінностей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. 

Методичну роботу з класними керівниками сконцентровано на вирішенні  питань: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.  ЇЇ побудо­вано на основі системного під­ходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибо­кому вивченні та аналізі резуль­тативності виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів-вихователів.

Планування методичної ро­боти здійснюється на діагнос­тичній основі, мета якої – ви­явлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Під час діагностики вра­ховуються  виступи вчителів на педагогічних радах і засіданнях творчих об'єднань,  батьківських зборах. Це допомагає виявити рівень тео­ретичних знань класних керів­ників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність об­стоювати, аргументувати свою точку зору. Водночас учителі постійно працюють над підви­щенням рівня психологічної го­товності до педагогічної взає­модії з учнями. Саме тому здій­снюється система заходів, яка сприяє становленню вчителя як суб'єкта педагогічної взаємодії в умовах особистісно зорієн­тованого виховання, впровад­ження досягнень гуманістичної педагогіки і психології в практи­ку роботи сучасних навчальних закладів.

Головні зусилля зосередже­но на наданні реальної, дієвої допомоги педагогам у підви­щенні їхньої професійної май­стерності, створенні творчої атмосфери, морально-психо­логічного клімату, які сприяють пошуку кращих технологій пе­дагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, оптимізації виховного процесу. Під час діагностики класних керівників виявлено:

    Протягом минулого навчального року проведено п’ять засідань методоб’єднання класних керівників за темами: «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення», «Національно-патріотичне виховання – основа формування майбутнього громадянина», «Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у становленні особистості», «Підсумки та перспективи роботи МО класних керівників у новому навчальному році». Класні керівники підвищили свої фахові компетентності шляхом самоосвіти і завдяки опрацюванню   нормативно-правових документів, методичних рекомендацій. На засіданнях методичного об’єднання  обговорено  напрямки  правового виховання, систему роботи з попередження правопорушень, вивчення особистості важковиховуваних школярів, напрямки національно-патріотичного виховання в сучасній школі,  громадянське виховання підлітків. Особливу  увагу заслуговує  активне впровадження в практику роботи інноваційних педагогічних технологій. Інноваційні технології стимулюють та активізують діяльність учнів (метод проектів, дослідницька робота, метод рольової гри, використання електронних презентацій). Головне – це діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей учнів, виховання патріотичних та інтернаціональних почуттів, формування вмінь і навичок толерантного спілкування, стимулювання пізнавального інтересу до мови, історії, літератури, культури. В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: презентації усних журналів, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри і ін. Слід відмітити, що класні керівники здійснюють свою діяльність у тісній співпраці з бібліотекарем Черненко В.В., шкільним психологом Свєшніковою Н.П., соціальним педагогом, педагогом-організатор. В школі склалась добра традиція взаємодопомоги практичної й методичної, взаємовідвідування виховних заходів, спільне їх проведення, принциповий підхід до оцінювання роботи, зацікавленість класних керівників та керівників гуртків у спільному обговоренні й реалізації проблем навчально-виховного процесу. В більшості випадків ця співпраця дає позитивні результати й на практиці, в тому числі й при проведенні відкритих виховних заходів, які крім інших мають на меті – удосконалення педагогічної майстерності.

Класними керівниками проведено анкетування з учнями на визначення рівня вихованості. Кожен учень класу оцінював прояв основних показників вихованості: допитливість, працьовитість, дбайливе ставлення до школи, до природи, ставлення до самого себе, ерудиція, естетичні смаки. Середній бал є умовним визначенням рівня вихованості. Якщо середній бал дорівнює: 5 – 4,5 – це високий рівень вихованості;  4,4 – 4,0 – хороший рівень;  3,9 – 2,9 – середній рівень; 2,8 – 2,0 – низький рівень.

Відповідно до анкетування складено узагальнені таблиці і наявні підсумкові накази по школі.

Протягом навчального року проведено та обговорені відкриті форми виховної діяльності: свята  «Школо початкова, прощавай!»  (Костогриз М.В.,Оровецька С.Ю. - 4 клас), «Прощання з букварем» (Хамраєва В.Б. 1 клас), класна година  «Любов сердець своїх маленьких дамо тобі, кохана ненько» (Божок Т.М., 3Б клас), усний журнал у 2А класі «Віночок народних символів» (Нікіша О.П.), година спілкування у 6 класі «І рушник вишиваний дала…» (Костікова О.Г.),  виховна година «Хочу і можу бути здоровим»  (Усенко О.О.).Заслуговують високої оцінки проведені заходи і в інших класах. 

Усі класні керівники залучають класні колективи до участі у патріотичних конкурсах та акціях. Так, учні школи  взяли  активну участь у таких акціях:

Ø «Шановні наші вчителі» - привітання вчителів-пенсіонерів з Днем учителя.

Ø «Вони живуть поруч»- допомога людям похилого віку.

Ø . «Збери портфель другу» - збір шкільного приладдя та канцелярії для дітей з малозабезпечених родин.

Ø «Ми за здоровий спосіб життя» - просвітницька діяльність волонтерів щодо профілактики ВІЛ, СНІДу, туберкульозу,грипу тощо.

Ø «Зустріч пернатих друзів» - виготовлення та встановлення шпаківень.

Ø «Зробимо місто чистим» - трудові десанти щодо благоустрою вулиць мікрорайону.

Ø “Напиши листа солдату” , до якої долучилися школярі всіх регіонів України. Для воїнів, за їхніми словами, ці подарунки завжди були особливо очікуваними і стали справжніми оберегами, які вони носили біля серця.

Ø «Теплі речі воїнам АТО» - збір речей та коштів на підтримку воїнів у зимовий період.

«Привітай захисника зі святом» - виготовлення листівок до Дня Захисника України, до Дня Збройниї Сил України, до Ø Великодня тощо.

Залучення учнів до акцій патріотичного спрямування не тільки виховує в учнях патріотизм, а й сприяє розвитку почуття гордості за сміливих юнаків, які захищають нашу державу, її цілісність та недоторканність.

Усі класні керівники мають план виховної роботи, складений за розділами: 1) аналіз роботи за минулий рік; 2) цілі та завдання виховної діяльності; 3) психолого-педагогічна характеристика класу; 4) основні напрями діяльності та справи класного колективу; 5) індивідуальна робота з учнями; 6) основні виховні заходи; 7) робота з батьками; 8) вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

Велика увага приділялася молодим класним керівникам: Савінкіній Є.О.,Черненко В.В.. Їм надавалася допомога щодо організації планування виховної роботи з класом, про вибір форм і методів роботи з учнівським колективом, організація самоврядування в класі, практичні поради психолога.

 Психологічний супровід виховного процесу здійснювала практичний психолог Свєшнікова Н.П. Вона надавала класним керівникам рекомендації щодо покращення психологічного клімату у класі, ознайомила з виховним  впливом на  прояв  агресивності у дітей.  Значну увагу було надано роботі вчителів з психологічного тестування учнів. Під керівництвом психолога  проведено дослідження психологічної характеристики колективів 1-х, 5-х класів щодо адаптації у новому колективі; профорієнтаційних перспектив в 9- 11-х класах.

На засіданнях методичного об’єднання вивчався  педагогічний досвід класних керівників школи: Чорноморець Л.Л. «Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних ставлень підлітків старшого шкільного віку.

Високий рівень виховної роботи з учнями показали класні керівники: Нікіша о.П.,Юрченко С.М.,Оровецька С.Ю.,Чорноморець Л.Л.,Костікова О.Г. . Вони творчо підходили до організації і проведення різноманітних виховних заходів, активно використовували сучасні форми організації виховної діяльності з учнями, постійно співпрацювали з шкільним психологом.

          Однією  з  основних  проблем  у  виховній  роботі  з  учнями  є  налагодження  індивідуального  підходу  до  кожної  особистості,  розвиток  творчого  потенціалу  дитини  та  профілактична  робота,  спрямована    на  правовий  аспект  у  вихованні  учнів,  схильних  до  правопорушень.  Адже  кожна  дитина – це  особистість.  А  кожна  особистість  потребує  творчого  підходу,  великого  терпіння  і  любові  з  боку  вчителя.  Тільки  при  такому  підході  до  справи  є  шанс  розкрити   і  розвинути  усі  кращі  сторони  чутливої  дитячої  душі,  творчого  потенціалу  дитини.

Класними керівниками та практичним психологом у школі систематично проводилась профілактична робота з питань попередження негативних явищ в учнівському середовищі. Подолання злочинності серед неповнолітніх є одним з найважливіших завдань педагогічного колективу школи щодо формування здатності протидіяти проявам аморальності, антигромадської діяльності, правопорушень. Для попередження негативних проявів серед неповнолітніх у школі створено внутрішньошкільний облік учнів, які вчинили злочини та правопорушення, а також потребують посиленого контролю. Порівняно з попередніми роками кількість учнів, що перебувають на внутрішньошкільному обліку збільшилась. На даний час  на обліку  знаходиться 7 неповнолітніх.  Ведеться їх соціально-педагогічний супровід, частина учнів залучена до роботи в шкільних гуртках. Завдяки цілеспрямованій роботі класних керівників та практичного психолога знижується кількість учнів, які перебувають на обліку у зв'язку з порушенням дисципліни.

У 2018/2019 навчальному році робота всіх вчителів повинна бути направлена на попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, слід посилити превентивну роботу з неповнолітніми та їх батьками.

Виходячи з вищезазначеного, вважаю, що робота методичного об’єднання класних керівників у 2017-2018 н.р. проведена на достатньому рівні. Але й були недоліки:

У наступному навчальному році особливу увагу всім педагогічним працівникам слід звернути на стратегічну мету виховання – це формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, учня-патріота.

Робота  методичного  об’єднання  класних  керівників  буде спрямована  на  формування  умінь  вчителів   плідно  працювати  з  учнями,   враховуючи  інтереси  й  запити   самих  школярів,  індивідуальний  підхід  у організації виховної  роботи,  охоплюватиме  питання  планування,  організації  та  аналізу  ефективності організації виховного  процесу,  різноманітних  засобів  навчання.